fbpx
Проект положення

Проект положення “Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України”

1. Загальні положення

 1. Цей порядок розроблений відповідно до абзацу п’ятого частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» і визначає особливості отримання документів про загальну середню освіту та особливі умови прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України, для здобуття вищої та професійно-технічної освіти (далі – Порядок).
 1. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

Заявник – громадянин України, який після 20 лютого 2014 року завершив здобуття базової або повної загальної середньої освіти в навчальному закладі на тимчасово окупованій території України (далі – Заявник)

освітня декларація – документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території України, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Освітня декларація заповнюється та підписується особисто згідно з формою, що додається (Додаток 1).

Поняття «тимчасово окупована територія» вживається в значенні, визначеному в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

 1. Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації та прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти таких категорій осіб, які після 20 лютого 2014 року завершили здобуття базової або повної загальної середньої освіти в навчальних закладах на тимчасово окупованій території України (далі – Заявники):

– громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України;

– іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України.

Цей Порядок розповсюджується також на осіб цих категорій, які переселилися з тимчасово окупованої території України після 1 січня 2016 року.

 1. Заявники мають право на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту, а також прийому для здобуття вищої (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) та професійно-технічної освіти осіб за кошти державного бюджету до навчальних закладів України.

Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території України, не визнаються.

2. Організація діяльності

 1. Діяльність з реалізації цього Порядку організовується в Освітніх центрах «Крим-Україна» (далі – Центрах) в містах Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Миколаєві, Харкові та Херсоні.
 2. Центри створюються на базі вищих навчальних закладів, яким Міністерство освіти і науки України надає квоти для зарахування Заявників для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за кошти державного бюджету (далі – уповноважені вищі навчальні заклади) спільно із загальноосвітніми навчальними закладами комунальної форми власності, визначених органами управління освітою Київської міської державної адміністрації та Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Харківської та Херсонської обласних державних адміністрацій серед загальноосвітніх навчальних закладів відповідної адміністративно-територіальної одиниці для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі – уповноважені загальноосвітні навчальні заклади).

Уповноважені вищі навчальні заклади забезпечують функціонування Центрів на правах підрозділів приймальної комісії, керівником Центру призначається один із заступників відповідального секретаря приймальної комісії.

Інформація про створення Центрів, їх повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України та уповноважених вищих навчальних закладів.

 1. Центри:

– забезпечують консультування та допомогу в оформленні освітньої декларації Заявника (відповідальний – уповноважений загальноосвітній навчальний заклад);

– сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачу йому документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту (відповідальний – уповноважений загальноосвітній навчальний заклад);

– організовують оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до вищого навчального закладу та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до уповноваженого вищого навчального закладу та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у його структурі (відповідальний – уповноважений вищий навчальний заклад);

– сприяють поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до вищого навчального закладу (у разі необхідності – до надання рекомендації для вступу до уповноваженого вищого навчального закладу або відмови в неї);

– сприяють  отриманню Заявником паспорта громадянина України та інших передбачених законодавством документів.

 1. Центри працюють з 1 липня до 20 вересня.

 3. Особливості отримання Заявниками документів про загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та професійно-технічної освіти

 1. Заявники для отримання документів про загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та професійно-технічної освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених загальноосвітніх навчальних закладах.
 2. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється згідно з наказом його керівника та за:
 • заявою (для повнолітніх Заявників);
 • заявою  батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх Заявників).
 • Під час подання заяви Заявник пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”) або свідоцтво про народження Заявника.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає освітню декларацію з наклеєною на неї фотокарткою

У освітній декларації вказуються прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) Заявника; документ, що посвідчує особу та громадянство; місце проживання; повне найменування навчального закладу, у якому навчався Заявник, здобутий освітній рівень; освітній рівень, на який претендує Заявник; кількість повних років навчання в навчальних закладах на тимчасово окупованій територій, а також інформація щодо опанованих, на його думку, предметів шкільної програми.

Заявник має право додати до освітньої декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в освітній декларації інформацію.

Посадова особа уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали  документів повертаються Заявнику.

 1. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11 (12)-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, але не раніше 12 липня і не пізніше 20 вересня поточного року.

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу відповідно до освітньої декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та також зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному абзацами другим та третім пункту 2.2. Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 19.05.2008 № 431, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 червня 2008 р. за № 498/15189. У такому випадку Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту.

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в уповноваженому загальноосвітньому навчальному закладі з української мови та історії України відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602.

 1. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений загальноосвітній навчальний заклад замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 р. за № 201/8800.

Довідка уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації є підставою для допуску Заявника до вступних випробувань та зарахування до вищих та професійно-технічних навчальних закладів. Ця довідка дійсна впродовж трьох місяців і повинна бути замінена на документ про повну загальну середню освіту та додаток до нього.

 4. Прийом для здобуття вищої освіти на основі базової або повної загальної середньої освіти

 1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової або повної загальної середньої освіти до уповноважених вищих навчальних закладів України та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в їх структурі.

Заявник має право вступати для здобуття вищої освіти за денною формою навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, до уповноваженого вищого навчального закладу або вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в його структурі, у межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 1. Правила прийому Заявників до уповноваженого вищого навчального закладу або вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у його структурі відповідно Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року № 1085 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 року за № 1351/27796 (далі – Умов прийому), з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою радою як додаток до Правил прийому до цього закладу.
 2. Особливості подання документів Заявником:
 • документи подаються особисто в письмовій формі;
 • свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • за відсутності документа про освіту державного зразка та додатку до нього, Заявник подає довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання не подаються.
 1. Документи від Заявника для вступу для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18 годин 24 липня, вступні іспити проводяться до 26 липня, а зарахування проводиться не пізніше 12 годин 28 липня.
 1. Конкурсний бал Заявника визначається як сума середнього балу документа про повну або базову загальну середню освіту та вступного іспиту з предмету, визначеного Правилами прийому. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.
 1. Зарахування Заявників на основі повної або базової загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

Ці квоти встановлюються Конкурсною комісією з відбору виконавців державного замовлення Міністерства освіти і науки України для уповноважених вищих навчальних закладів у межах двадцяти відсотків від максимального обсягу державного замовлення для вступу на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) та для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в їх структурі у межах двадцяти відсотків від доведеного обсягу державного замовлення для вступу на основі базової або повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Квоти оприлюднюються одночасно з оголошенням обсягу державного замовлення.

 1. Вищий навчальний заклад оприлюднює список рекомендованих до зарахування Заявників в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів до закінчення прийому документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
 1. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування, Заявники зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені Умовами прийому з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Порядку.

Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), які передбачені Умовами прийому, обов’язково мають бути подані до приймальної комісії вищого навчального закладу впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк здобувач вищої освіти відраховується з вищого навчального закладу.

5. Прийом до професійно – технічних навчальних закладів

 1. Заявник має право вступати до професійно-технічного навчального закладу на основі базової або повної загальної середньої освіти для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник.
 2. Заявник – громадянин України має право вступати до професійно-технічних навчальних закладів державної та комунальної власності на місця, що фінансуються за кошти державного або місцевого бюджету, за умови вступу на денну форму навчання.
 1. Прийом Заявників до професійно-технічних навчальних закладів здійснюється відповідно до Правил прийому професійно-технічного навчального закладу, які розроблені відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 499 від 14.05. 2013 року та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05. 2013 року за № 823/23355, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.
 1. Особливості подання документів Заявником:
 • свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;
 • за відсутності документа про освіту державного зразка та додатку до нього Заявник подає довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;

Усі передбачені Правилами прийому документи мають бути подані до навчального закладу впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк учень відраховується з професійно-технічного навчального закладу.

 1. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому професійно-технічного навчального закладу відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.
 1. Заявники зараховуються до професійно-технічних навчальних закладів на навчання за кошти державного або місцевого бюджету в межах ліцензованого обсягу.